Welkom op onze kleine school gelegen in het gehucht Ruiter van Waasmunster. Een familiale, warme sfeer, het welbevinden van elk kind, zorg dragen voor elkaar en een hoog leerrendement vormen de steunpilaren van onze school.

Wij streven een evenwichtige persoonlijkheidsvorming na door het aanbieden van kwalitatief onderwijs onder de vorm van kennis, vaardigheden en attitudes op basis van de eindtermen zoals door de regelgeving voorzien. Hiervoor maken we gebruik van de leerplannen van het gemeentelijk onderwijs (OVSG) in de verschillende leergebieden taal (Nederlands en Frans), wiskundige initiatie en wiskunde, lichamelijke opvoeding, muzische vorming, wereldoriëntatie en de leergebiedoverschrijdende thema’s ‘leren leren’, sociale vaardigheden en ICT.

De school organiseert onderwijs met aandacht voor elk individueel kind en de kans om zelfstandig te leren werken. Het welbevinden van het kind staat centraal: kinderen met extra vragen, op welk ontwikkelingsdomein dan ook, worden met zorg gevolgd door het schoolteam.
We zijn een open en neutrale school, gericht op alle leerplichtige kinderen, ongeacht de filosofische of ideologische achtergrond. We voorzien twee lestijden in één van de erkende godsdiensten of in de niet-confessionele zedenleer naargelang de keuze van de ouders.

Als schoolteam zorgen we ervoor dat we op de hoogte blijven van nieuwe inzichten via bijscholing en vorming. We maken concrete afspraken voor de goede werking in de klas en de school.

Om dit alles te realiseren hebben wij als schoolteam een nauwe samenwerking met volgende participanten: de ouders, de schoolraad en ouderraad, het schoolbestuur, plaatselijke verenigingen, culturele instanties, de scholengemeenschap, de begeleidingsdienst van OVSG (onderwijs van Vlaamse steden en gemeenten), het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding).

Kinderen motiveren om op een positieve manier hun plekje te vinden in de maatschappij is ons motto !