Inschrijven

Wenst u uw kind(eren) in te schrijven in GLS Ruiter? Dan maken wij graag tijd om u rond te leiden in onze school en een woordje uitleg te geven over onze werking.

Indien u dat wenst kan u vooraf een afspraak maken op 09/349 23 94 of directie@glsruiter.be of beter nog: gebruik ons contactformulier

Wat dient u mee te brengen bij een inschrijving?
Een officieel document waarop het rijksregisternummer wordt vermeld zoals : de ISI-kaart, de identiteitskaart van het kind (kids-ID), het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister of de reispas voor vreemdelingen.

Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders : het schoolreglement, een afsprakennota en het pedagogisch project van de school.  Tevens ontvangen de ouders volgende formulieren: kennisneming en akkoord van het schoolreglement, het pedagogisch project en de afsprakennota, keuzeformulier godsdienst – zedenleer, toelating publicatie foto’s en de medische fiche Deze documenten dienen door de ouder(s) ingevuld en ondertekend te worden om de inschrijving te vervolledigen.

Om toegelaten te worden in het lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar én ten minste het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 250 halve dagen aanwezig zijn geweest.

Als de kleuter geen 250 halve dagen of meer aanwezig is geweest, dan moet de klassenraad zijn toelating geven om te kunnen starten in het lager onderwijs  De beslissing en motivatie wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk 10 schooldagen na de eerste schooldag van september of de inschrijving.