Ondersteuningsnetwerk

Wat is een ondersteuningsnetwerk?

 Een ondersteuningsnetwerk is een samenwerking tussen scholen buitengewoon onderwijs, scholen gewoon basisonderwijs en secundair onderwijs, pedagogische begeleidingsdiensten en centra voor leerlingbegeleiding (CLB).

Hoe werkt het ondersteuningsnetwerk?

  • Indien uw kind een zorgvraag heeft, bespreekt u dit met de school en het CLB.
  • De school en het CLB bekijken of er voldoende ondersteuning mogelijk is binnen de school.
  • De school kan dan in samenspraak met het CLB een ondersteuningsvraag stellen aan het ondersteuningsnetwerk.
  • Het ondersteuningsnetwerk bekijkt of er effectieve ondersteuning  wordt ingezet.
    Zo ja, wordt er in overleg afgesproken welke specifieke ondersteuner voor welk volume en tijdsduur van ondersteuning instaat.
  • Ondersteuning kan leerkrachtgericht, leerlinggericht en/of teamgericht zijn en beoogt een positief effect op de klasvloer. Afhankelijk van de nood kan een ondersteuning kortstondig of langdurig zijn. We plannen de ondersteuning zolang als nodig en niet langer dan noodzakelijk.  We focussen op wat werkt.

Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk De Leerexpert – Antwerpen
03/320.81.38
ondersteuningsnetwerk@leerexpert.be